Πιστοποιήσεις

Πολιτική Ποιότητας

Η Κλινική Άγιος Λουκάς ανταποκρινόμενη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, που επιβάλλουν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε να εφαρμόσει παράλληλα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ 15224:2016 & ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Κλινικής καλύπτει κατά ISO 9001-2015 την Παροχή Νοσηλευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις Διεργασίες της Κλινικής, Υλοποίηση Κλινικών Μελετών και κατά ΕΝ 15524-2016 την Παροχή νοσηλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το Παιδιατρικό Τμήμα και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της κλινικής, καθώς επίσης και σε συμφωνία με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και των απαιτήσεων των ασθενών, των συγγενών τους και των ασφαλιστικών φορέων, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η ευσυνειδησία και η συνέπεια αποτελούν βασικές αρχές της κλινικής. Γενικός στόχος είναι η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα της εξέλιξης στον τομέα της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα η κλινική επιδιώκει:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. 

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Θεσσαλονίκη, 01.09.2022

Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών σίτισης, στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και στην ασφάλεια των παρεχόμενων γευμάτων προς τους ασθενείς και τους πελάτες του κυλικείου, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) της κλινικής καλύπτει την προετοιμασία, παραγωγή και διάθεση γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών της κλινικής καθώς και για το κυλικείο και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Κλινικής, σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών σίτισης,  αποτελούν βασικές αρχές της Κλινικής.  Γενικός στόχος είναι η παροχή στους ασθενείς και στους πελάτες του κυλικείου ασφαλών τροφίμων και η σταθερή ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η Κλινική επιδιώκει:


Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Κλινικής εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.