Πιστοποιήσεις

Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από τον ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ως «πελάτες» του, καλύπτει την Παροχή Νοσηλευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις Διεργασίες της Κλινικής και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός  τις απαιτήσεις & προσδοκίες τους όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.
Η Διοίκηση της Κλινικής έχει ορίσει εκπρόσωπο της σε θέματα ποιότητας με ειδικό καθήκον τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Ο Διευθυντής

Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών σίτισης, στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και στην ασφάλεια των παρεχόμενων γευμάτων προς τους ασθενείς και τους πελάτες του κυλικείου, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) της κλινικής καλύπτει την προετοιμασία, παραγωγή και διάθεση γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών της κλινικής καθώς και για το κυλικείο και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Κλινικής, σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών σίτισης,  αποτελούν βασικές αρχές της Κλινικής.  Γενικός στόχος είναι η παροχή στους ασθενείς και στους πελάτες του κυλικείου ασφαλών τροφίμων και η σταθερή ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η Κλινική επιδιώκει:


Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Κλινικής εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.