Πολιτική Ποιότητας

Η Κλινική Άγιος Λουκάς ανταποκρινόμενη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, που επιβάλλουν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε να εφαρμόσει παράλληλα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ 15224:2016 & ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Κλινικής καλύπτει κατά ISO 9001-2015 & κατά ΕΝ 15224:2016 την Παροχή Νοσηλευτικών, Θεραπευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις Διεργασίες της Κλινικής, Υλοποίηση Κλινικών Μελετών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της κλινικής, καθώς επίσης και σε συμφωνία με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και των απαιτήσεων των ασθενών, των συγγενών τους και των ασφαλιστικών φορέων, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η ευσυνειδησία και η συνέπεια αποτελούν βασικές αρχές της κλινικής. Γενικός στόχος είναι η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα της εξέλιξης στον τομέα της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα η κλινική επιδιώκει:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. 

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Για την Κλινική

Δημοσθένης Κατσάρκας

Διευθυντής

01.03.2023