Πολιτική Ασφάλειας τροφίμων

Η Κλινική Άγιος Λουκάς ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών σίτισης, στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και στην ασφάλεια των παρεχόμενων γευμάτων προς τους ασθενείς και τους πελάτες του κυλικείου, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) της κλινικής καλύπτει την προετοιμασία, παραγωγή και διάθεση γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών της κλινικής καθώς και για το κυλικείο και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Κλινικής, σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών σίτισης, αποτελούν βασικές αρχές της Κλινικής. Γενικός στόχος είναι η παροχή στους ασθενείς και στους πελάτες του κυλικείου ασφαλών τροφίμων και η σταθερή ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η Κλινική επιδιώκει:

- τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού των τμημάτων που εμπλέκονται στην σίτιση, μέσω προγραμμάτων

κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.

- τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΙSO 22000) και της λειτουργίας

της Κλινικής με την χρήση των παρακάτω εργαλείων :

- Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων

- Ανασκόπηση Διοίκησης

- Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

- Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

- Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

- Μετρήσιμοι στόχοι της Κλινικής για την ικανοποίηση της παραπάνω πολιτικής ασφάλειας τροφίμων, είναι:

- Οι επιστροφές προϊόντων ή παράπονα από πελάτες για την ποιότητα και την ασφάλεια των

παρεχομένων γευμάτων να μην ξεπερνούν το 5% κάθε χρόνο στο σύνολο των ασθενών.

- Όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τα προϊόντα μας να είναι μέσα στα

καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία όρια.

- Μη συμμορφούμενα παραλαμβανόμενα προϊόντα από προμηθευτές λιγότερο από 5% των

συνολικών παραλαβών.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Κλινικής εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.