ΠΙΣΩ
Νεφρολογικό

Στο Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται όλα τα νοσήματα που προσβάλλουν τους νεφρούς είτε άμεσα είτε έμμεσα (συστηματικά νοσήματα). Γίνεται πλήρης διερεύνηση των νεφρολογικών νοσημάτων με όλα τα σύγχρονα μη επεμβατικά διαγνωστικά μέσα και διενεργούνται βιοψίες νεφρού, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Επιπρόσθετα, διερευνώνται και αντιμετωπίζονται ανθεκτικές μορφές αρτηριακής υπέρτασης, ειδικά όσες συσχετίζονται με τη λειτουργία των νεφρών. Παράλληλα, με τη συνδρομή της νέας, σύγχρονης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού που λειτουργεί στα πλαίσια της Κλινικής, μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ είναι δυνατή η αντιμετώπιση δύσκολων και πολυσύνθετων νοσημάτων με εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών μεθόδων, όπως πλασμαφαίρεση κ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ