ΠΙΣΩ
Στιγμοειδοσκόπηση

Είναι περιορισμένη κολονοσκόπηση που γίνεται σε ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις, όπου η κολονοσκόπηση δεν είναι απαραίτητη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ