ΠΙΣΩ
Παιδιατρικό Check up

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP - 90€

  • Κλινική εξέταση
  • Γενική αίματος - Σίδηρος - Φεριτίνη - σάκχαρο - ουρία - κρεατινίνη - SGOT - SGPT - αλκαλική φωσφατάση - ασβέστιο - TSH - χοληστερίνη - HDL - LDL
  • Γενική ούρων
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ