ΠΙΣΩ
Διοικητικές υπηρεσίες
Χώροι στάθμευσης
Δωμάτια ασθενών
Ασθενοφόρα
Κυλικείο
Τραπεζαρία
Περιβάλλων χώρος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ