ΠΙΣΩ
Ιατρείο Μαστού
Αλλεργιολογικό Ιατρείο
Τμήμα Επιληψίας
Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.)  
Μονάδα Βιντεοουροδυναμικής Μελέτης
Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης
Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης και Άνοιας
Ιατρείο Σκλήρυνσης Κατα Πλάκας και Νευρονοσολογικών Νοσημάτων
Ηπατολογικό Ιατρείο
Ιατρείο Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Διαταραχών
Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου
Ιατρείο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ