ΠΙΣΩ
Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου
Τεύχος 46
Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) είναι ένα σύνδρομο που προκαλείται από επανειλημμένες αναταραχές του αναπνευστικού συστήματος ≥10 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κατά την εισπνοή, ένα πλήρως κλειστό εμπόδιο είναι μια άπνοια και ένα μερικώς κλειστό εμπόδιο καλείται υπόπνοια. Αυτά τα εμπόδια προκαλούνται από ανατομικούς παράγοντες, όπως τα οστά, τους μαλακούς ιστούς και άλλους φυσιολογικούς παράγοντες (σε άρθρο του τεύχους #44 έχουν αναφερθεί αναλυτικά οι λόγοι).

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) επηρεάζει περίπου 3 εκατομμύρια άνδρες και 1,5 εκατομμύριο γυναίκες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τρόποι θεραπείας είναι μη επεμβατικές παρεμβάσεις, όπως απώλεια βάρους, ορθοδοντική θεραπεία και συνεχής θετική πίεση των αεραγωγών (συσκευή CPAP). Επεμβατικές προσεγγίσεις είναι η χειρουργική υπερωιοφαρυγγοπλαστική, η οστεοτομία της κάτω γνάθου και της άνω γνάθου, κλπ. Πολλές από αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια για τη θεραπεία των δυσμορφιών και της ασυμμετρίας του προσώπου, τις σχιστίες, κ.α. 

 

Εικόνα 1: 
Ανατομία
Εικόνα 2: 
Νάρθηκες
 

 

Εικόνα 3: 
Συσκευή CPAP
Εικόνα 4: 
Χειρ. Νήματα
 


Εικόνα 5: 
Οστεοτομίες
Εικόνα 6: 
Οστεοτομίες
 

 

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να δώσει πληροφορίες για μια ευρύτερη κατανόηση των διαθέσιμων χειρουργικών επιλογών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι αυτές οι θεραπείες είναι καλά αποδεκτές από τον ασθενή. Γενικά, οι χειρουργικοί υποψήφιοι για τη θεραπεία του OSA έχουν σημαντικά αυξημένους δείκτες άπνοιας/υπόπνοιας (AHI). Η ταξινόμηση γίνεται μετά την ολοκλήρωση καταγραφής: 

- Ήπια: 5-15 συμβάντα ανά ώρα
- Μέτρια: 15-30 συμβάντα ανά ώρα
- Σοβαρή: >30 συμβάντα ανά ώρα
Οι ασθενείς χρήζουν αξιολόγησης του ρινοφαρυγγικού συμπλέγματος ενδοσκοπικά για την αξιολόγηση του φαρυγγικού τοιχώματος, της βάσης της γλώσσας, των υπερτροφικών αμυγδαλών και/ή αδενοειδών εκβλαστήσεων, των πολυπόδων και της απόκλισης του διαφράγματος. Το επόμενο βήμα αξιολόγησης είναι η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία και η υπολογιστική τομογραφία (CT) για εξέταση των αεραγωγών και των ασυμμετριών των οστικών και μαλακών ιστών.

 

Ανατομική περιοχή για χειρουργική θεραπεία:

Ρινική κοιλότητα: οίδημα βλεννογόνου, προβλήματα στο διάφραγμα και/ή κατάρρευση της εξωτερικής βαλβίδας, υπερτροφικές κόγχες κ.α.

Υπερώα: Στόχος αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι να μειώσει το μέγεθος της υπερώας και να διευρύνει τον οπίσθιο χώρο του φάρυγγα.

Οστεοτομίες: Η οβελιαία οστεοτομία της κάτω γνάθου (BSSO) είναι η πιο επιτυχημένη επέμβαση και πρέπει να θεωρείται ως πρώτη χειρουργική επιλογή για ασθενείς που έχουν AHI>50, είναι παθολογικά παχύσαρκοι ή έχουν σημαντικές επιφανειακές παραμορφώσεις στο πρόσωπό τους. Η θεραπεία με BSSO είναι μία τυπική επέμβαση ορθογναθικής χειρουργικής που εκτελείται συστηματικά στη γναθοπροσωπική χειρουργική από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και η επιτυχία της είναι από 75% έως 100%.


Ακόμη, η οστεοτομία της κάτω γνάθου (BSSO) μπορεί να συνδυαστεί με οστεοτομία της άνω γνάθου (Le Fort I) και με την προώθηση του γενείου. Αυτός ο συνδυασμός επεμβάσεων είναι συχνός σε καθημερινή βάση και δεν πρέπει να θεωρείται «νέα» ή «ριζική» θεραπεία. Η διαδικασία αυτή ενδείκνυται για ασθενείς με:

- Οπισθοφαρυγγική απόφραξη
- Σοβαρή OSA (AHI ³ 50 ανά ώρα)
- Κορεσμό οξυγόνου αιμοσφαιρίνης <85%
- Νοσηρή παχυσαρκία (BMI 30)
- Αδυναμία απάντησης σε άλλη θεραπεία


Συμπέρασμα

Η γναθοπροσωπική χειρουργική μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών θεραπείας σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία και η κατάσταση δεν βελτιώνεται με συσκευές CPAP. Πολλές τεκμηριωμένες μελέτες δείχνουν επιτυχή αποτελέσματα σε επίπεδο 90%. Συστηματική αξιολόγηση από ειδικό για τον ύπνο μπορεί να αναγνωρίσει τους ασθενείς που θα επωφεληθούν από τη χειρουργική θεραπεία από γναθοπροσωπικούς χειρουργούς με εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ