ΠΙΣΩ
Επέμβαση στους οριζόντιους ορθούς μύες τους οφθαλμού για βελτίωση της οπτικής οξύτητας σε παιδάκι με νυσταγμό
Τεύχος 7
Επέμβαση στους οριζόντιους ορθούς μύες τους οφθαλμού για βελτίωση της οπτικής οξύτητας σε παιδάκι με νυσταγμό
​Νικόλαος Κυρόπουλος
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Σαν νυσταγμό χαρακτηρίζουμε τις ακούσιες, ρυθμικές με μορφή ταλαντώσεως κινήσεις, του ενός ή και των δύο οφθαλμών, σε όλες ή σε ορισμένες μόνο θέσεις του βλέμματος.

Ο τύπος αυτός του νυσταγμού από τον οποίο υπέφερε το συγκεκριμένο άτομο συνοδεύει καταστάσεις που προκαλούν μείωση της όρασης. Τέτοιες είναι α) συγγενείς βλάβες της ωχράς (αλφισμός, αχρωματοψία κ.α.) β) αμφοτερόπλευρη κεντρική χοριοαμφιβληστροειδίτιδα και γ) θολερότητες των διαφανών μέσων του οφθαλμού (θόλωση κερατοειδούς, καταρράκτης). Επίσης είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος τύπος νυσταγμού να συνοδεύεται από ταλαντώσεις της κεφαλής σύγχρονες με τον νυσταγμό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περίπτωσης που μας απασχόλησε είναι ότι ο νυσταγμός αυτός δεν είχε θέση ηρεμίας, δηλαδή δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη θέση των βολβών όπου το εύρος ή η συχνότητα του νυσταγμού ελαττωνόταν.

Εκτιμώντας την ανωτέρω κατάσταση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί βελτίωση του νυσταγμού ήταν η χειρουργική επέμβαση.

Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώσαμε ότι αφ' ενός μεν στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την αντιμετώπιση χειρουργικά της συγκεκριμένης πάθησης (δε γνωρίζουμε εάν κάποιος έχει κάνει μια τέτοια επέμβαση, πάντως βιβλιογραφική αναφορά δε βρέθηκε), αφ' ετέρου στην ξένη βιβλιογραφία βρήκαμε μόνο μια εργασία που να αναφέρεται διεξοδικά στη χειρουργική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη μέγιστη οπίσθια μετάθεση και των τεσσάρων οριζοντίων ορθών μυών των δύο οφθαλμών που αποτελεί και την επέμβαση εκλογής στην εν λόγω πάθηση. (Σημειωτέον ότι οι ορθοί μύες του ματιού χρησιμεύουν για να επιτελούνται οι οριζόντιες κινήσεις των βολβών. Σε φυσιολογικές συνθήκες οι μύες αυτοί συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά κινώντας τον βολβό δεξιά ή αριστερά, κρατώντας τους βολβούς σε παράλληλη θέση ή επιτυγχάνοντας τη σύγκλιση.) Η οπίσθια μετάθεση (που έχει σαν αποτέλεσμα εξασθένιση της δράσης τους) ενός ή δύο ορθών μυών είναι τεχνική που εφαρμόζεται συχνά σε επεμβάσεις στραβισμού. Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση αυτή αντιμετώπισης του νυσταγμού ήταν ότι έπρεπε να γίνει αφ' ενός μέγιστη οπίσθια μετάθεση και αφ' ετέρου ταυτόχρονη μετάθεση και των τεσσάρων οριζοντίων ορθών μυών.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Από την πρώτη μετεγχειρητική μέρα παρατηρήθηκε βελτίωση του νυσταγμού που συνίστατο σε ελάττωση της συχνότητας και του εύρους του νυσταγμού. Η οπτική οξύτητα αξιολογήθηκε μετά από τέσσερις μήνες και βρέθηκε να είναι 3/10 (από το 1/10 που ήταν προεγχειρητικά).

(Λόγω της σπανιότητας της παθήσεως αλλά κα ταυτόχρονα της ευνοϊκής εξέλιξης με τη χρήση της εν λόγω τεχνικής, βιντεοσκοπήσαμε την προ και τη μετεγχειρητική κατάσταση των οφθαλμών και το βίντεο αυτό παρουσιάστηκε στο 37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.)

Σχήμα 1: Ανατομία οφθαλμοκινητικών μυών

Στο κείμενο που ακολουθεί πρόκειται να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα του νυσταγμού σε ένα παιδάκι έξι ετών το οποίο υπέφερε από συγγενή ανιριδία άμφω, οριζόντιο εκκρεμοειδή νυσταγμό και υψηλή υπερμετρωπία. Το συγκεκριμένο παιδί έχει χαμηλή οπτική οξύτητα (1/10 με άριστα το 10/10) που οφείλεται και στις τρεις προαναφερθείσες οφθαλμικές παθήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ