ΠΙΣΩ
Πλήρες Check up για άνδρες

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ - 240€ (κάτω των 45 ετών) / 260€ (άνω των 45 ετών)

    •    Παθολογική εξέταση
    •    Οφθαλμολογική εξέταση
    •    ΩΡΛ εξέταση
    •    Δοκιμασία κόπωσης
    •    Σπιρομέτρηση
    •    Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας
    •    Ακτινογραφία θώρακα
    •    Ηλεκτροκαρδιογράφημα
    •    Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-GT, LDH, αλκαλική φωσφατάση, ασβέστιο, γενική ούρων, ΤΚΕ, PSA (άνω των 45 ετών), φεριτίνη, TSH, έλεγχος για κρυφό αίμα στα κόπρανα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ