ΠΙΣΩ
Πλήρες Check up για άνδρες

ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ - 260€ (κάτω των 45 ετών) / 280€ (άνω των 45 ετών)

  • Παθολογική εξέταση
  • Οφθαλμολογική εξέταση
  • ΩΡΛ εξέταση
  • Δοκιμασία κόπωσης
  • Σπιρομέτρηση
  • Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας
  • Ακτινογραφία θώρακα
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-GT, LDH, αλκαλική φωσφατάση, ασβέστιο, γενική ούρων, ΤΚΕ, PSA (άνω των 45 ετών), φεριτίνη, TSH, έλεγχος για κρυφό αίμα στα κόπρανα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ