ΠΙΣΩ
Check up Διαβητολογικού ελέγχου

CHECK UP ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 280€

  • Καρδιολογική εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Γενική αίματος, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, ηλεκτρολύτες, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γGT, αλκαλική φωσφατάση, μικρολευκωματίνη ούρων, HbA1C, γενική ούρων 
  • Οφθαλμολογικό έλεγχο
  • Ανίχνευση διαβητικής νευροπάθειας (NEUROPAD test)
  • Doppler κάτω άκρων - καρωτίδων 
  • Κλινική εκτίμηση παθολόγου - διαβητολόγου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ