ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Πιστοποιήσεις

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

 • EN ISO 9001:2015, για το σύνολο των υπηρεσιών της, από την TUV AUSTRIA HELLAS
 • EN ISO 22000:2005, για την ασφάλεια των τροφίμων, από την TUV AUSTRIA HELLAS.
 • EΛΟΤ EN 15224:2017, για την ποιότητα, από την TUV AUSTRIA HELLAS.

 

Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από τον ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ως «πελάτες» του, καλύπτει την Παροχή Νοσηλευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλες τις Διεργασίες της Κλινικής και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός  τις απαιτήσεις & προσδοκίες τους όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

 

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία στους «Πελάτες» αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ.
 • Η τήρηση των αρχών που προδιαγράφονται από το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση και το Σύστημα Ποιότητας.
 • Η δέσμευση της Διοίκησης σχετικά με την εχεμύθεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της . 
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων,  καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των «πελατών»
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών & συνεργατών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των «πελατών».
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άϋλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής των προβλημάτων και τη συνεχή βελτίωση.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.
Η Διοίκηση της Κλινικής έχει ορίσει εκπρόσωπο της σε θέματα ποιότητας με ειδικό καθήκον τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Ο Διευθυντής

 

Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών σίτισης, στη βελτίωση της οργανωτικής του δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας και στην ασφάλεια των παρεχόμενων γευμάτων προς τους ασθενείς και τους πελάτες του κυλικείου, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) της κλινικής καλύπτει την προετοιμασία, παραγωγή και διάθεση γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών της κλινικής καθώς και για το κυλικείο και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Κλινικής, σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών σίτισης,  αποτελούν βασικές αρχές της Κλινικής.  Γενικός στόχος είναι η παροχή στους ασθενείς και στους πελάτες του κυλικείου ασφαλών τροφίμων και η σταθερή ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η Κλινική επιδιώκει:

 • Τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού των τμημάτων που εμπλέκονται στην σίτηση, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • Τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΙSO 22000) και της λειτουργίας της Κλινικής με την χρήση των παρακάτω εργαλείων :
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας. 
 • Μετρήσιμοι στόχοι της Κλινικής για την ικανοποίηση της παραπάνω πολιτικής ασφάλειας τροφίμων, είναι:
 • Οι επιστροφές προϊόντων ή παράπονα από πελάτες για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχομένων γευμάτων να μην ξεπερνούν το 5% κάθε χρόνο στο σύνολο των ασθενών.
 • Όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τα προϊόντα μας να είναι μέσα στα καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία όρια.
 • Μη συμμορφούμενα παραλαμβανόμενα προϊόντα από προμηθευτές λιγότερο από 5% των συνολικών παραλαβών.


Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Κλινικής εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ